Β' Εξάμηνο

Ελεγκτική

Πανεπιστήμιο ΔΙΠΑΕ
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Τίτλος μαθήματος Ελεγκτική
Υπεύθυνος μαθήματος Δημήτριος Κουρτίδης
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Β
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 6

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται και αναλύει επιλεγμένα και εξειδικευμένα θέματα από τους τομείς της Ελεγκτικής. Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τα εργαλεία ανίχνευσης πληροφοριών και εξαγωγής συμπερασμάτων για την κατάσταση της επιχείρησης, να αναλύσει την ελεγκτική διαδικασία και τον ελεγκτικό κίνδυνο.

Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα:
Η παρουσίαση και κατανόηση στα παρακάτω θέματα:

❖ Αντικείμενο της Ελεγκτικής,
❖ Εκθέσεις Ελεγκτών, είδη γνώμης
❖ Ανεξαρτησία Ελεγκτών
❖ Έλεγχος στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού
❖ Έλεγχος λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων
❖ Εκτίμηση Ελεγκτικού Κινδύνου
❖ Εργασία
Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος

Εβδομάδα Ύλη Διδάσκοντες
1η ΕΙΣΗΓΗΣΗ • Οδηγίες Εργασιών Κουρτίδης
2η ΕΙΣΗΓΗΣΗ &
3η ΕΙΣΗΓΗΣΗ •
• Eισαγωγή στην Ελεγκτική και στο ελεγκτικό επάγγελμα.
Υποκείμενο και αντικείμενο ελέγχου-Εκθέσεις ελέγχου και είδη γνώμης. Μαλκογιάννη
4η& 5η ΕΙΣΗΓΗΣΗ •
• Ανεξαρτησία Ελεγκτών Γνωστοποιήσεις Τσιπουρίδου
6η&7η ΕΙΣΗΓΗΣΗ • Έλεγχος στοιχείων Ενεργητικού Διονυσόπουλος
8η &9η
ΕΙΣΗΓΗΣΗ • Έλεγχος στοιχείων Παθητικού, Εσόδων, Εξόδων
Βεζυργιάννης
10η &11η
ΕΙΣΗΓΗΣΗ •
• Η εξέλιξη της Ελεγκτικής σε ερευνητικό επίπεδο.
Άντληση Κεφαλαίων. Γουνόπουλος
12η
ΕΙΣΗΓΗΣΗ • Ελεγκτικός Κίνδυνος Ζωιτσάς
13η
ΕΙΣΗΓΗΣΗ • Παρουσίαση Εργασιών Κουρτίδης

Αξιολόγηση
Γραπτή εξέταση 70%, Εργασία 30%.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
• Αληφαντής Γ. (2019), Ελεγκτική, 4η έκδοση, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα • Αληφαντής Γ. (2011), Ελεγκτική, Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα.
• Λουμιώτης, Β. (2019), Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Τόμος Α, Έκδοση ΙΕΣΟΕΛ, Αθήνα.
• Λουμιώτης, Β. (2019), Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Τόμος Β, Έκδοση ΙΕΣΟΕΛ, Αθήνα.
• Λουμιώτης, Β. και Τζίφας Β. (2012), Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Έκδοση ΙΕΣΟΕΛ, Αθήνα.
• ΝεγκάκηςΧ. και Ταχυνάκης Π. (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα.
• Περάκης, Ε. (2018), Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
• Beasley, M., Buckles, F., Glover, S, Prawitt, D. (2017) Ειδικά Θέματα
Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων, Eκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Νicosia.

Προτεινόμενα Επιστημονικά Περιοδικά (Journals)
• Journal of Accounting, Auditing and Finance
• Auditing: a Journal of Practice & Theory
• Accounting, Auditing & Accountability Journal
• Journal of International Accounting, Auditing, & Taxation
• The Accounting Review
• Review of accounting studies


Προτεινόμενες Ιστοσελίδες
• The International Federation of Accountants - IFAC : https://www.ifac.org/
• European Federation of Accountants : http://www.fee.be
• The Chartered Institute of Management Accountants : http://www.cima.org.uk/
• The Financial Accountings Standards Board - FASB (US) : http://www.fasb.org
• The Securities and Exchange Commission - SEC (US) : http://www.sec.gov/
• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr
• Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: http://www.soel.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

3

6

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

---

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/AD186/

           
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΛΠΣ) ως μέσο διαχείρισης των λογιστικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην επιχείρηση.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι γνωστικοί και απόκτησης δεξιοτήτων.

Σε γνωστικό επίπεδο οι φοιτητές μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει:

·       να έχουν κατανοήσει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με τα  ΛΠΣ,

·       να έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα αλλά και την πολυπλοκότητα των  ΛΠΣ,

·       να καθορίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις εφαρμογών  ΛΠΣ,

·       να γνωρίζουν τη μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών,

·       να έχουν αποκτήσει σημαντική εξοικείωση με τις αναγκαίες τεχνολογίες,

·       να αξιολογούν την ευχρηστία ενός  ΛΠΣ.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι φοιτητές θα πρέπει:

·       να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές λειτουργίες ενός  ΛΠΣ καθώς και με τον τρόπο εκμετάλλευσής του για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών,

·       να διαχειρίζονται εφαρμογές  ΛΠΣ,

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει κατανοήσει τις προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή ενός ΛΠΣ.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·       Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις 

·       Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων φοιτητών

·       Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό

•      Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•      Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

•      Λήψη αποφάσεων

·       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·       Αυτόνομη Εργασία

·       Ομαδική Εργασία

·       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα από δύο παράλληλες οπτικές: (α) την τεχνολογική άποψη, σε σχέση με τις απαραίτητες τεχνολογίες που απαιτούνται για να υποστηρίξει τις αντίστοιχες πρακτικές, την ανάπτυξη και διαχείριση αυτών και γενικότερα τα διάφορα πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίησή τους και (β) από την διαχειριστική άποψη, σε σχέση με τις εφαρμογές που έχουν αυτά τα θέματα στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Θεωρία

·       Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Business Information Systems) και Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα - ΛΠΣ (Accounting Information Systems - AIS)

o    Βασικές έννοιες στα συστήματα ΛΠΣ

o    Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι στα συστήματα ΛΠΣ

o    Η αγορά των συστημάτων ΛΠΣ και έργα εγκατάστασης συστημάτων ΛΠΣ

o    Αιτιολόγηση των επενδύσεων στα συστήματα ΛΠΣ

·       ΛΠΣ και Τεχνολογία

o    Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Reengineering - BPR)

o    Αποθήκευση δεδομένων (Data Warehousing)

o    Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining)

o    On-line αναλυτική επεξεργασία (On-line Analytical Processing - OLAP)

o    Υπολογιστικά νέφη (Cloud Computing)

o    Επιχειρηματική Νοημοσύνη (Business Intelligence)

o    Ηλεκτρονικό επιχειρείν (E-Business) και ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce)

o    Διαχείριση προϊόντων κύκλου ζωής προϊόντων (Product Life Cycle Management  - PLM)

o    Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (Supply Chain Management - SCM)

o    Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (Customer Relationship Management - CRM)

·       Υλοποίηση Συστημάτων ΛΠΣ

o    Προκλήσεις και στρατηγικές μετάβασης

o    Κύκλος ζωής συστημάτων ΛΠΣ

o    Καθορισμός απαιτήσεων

o    Μεθοδολογίες υλοποίησης

o    Προμηθευτές και σύμβουλοι

o    Εργαζόμενοι και αντίσταση των εργαζομένων

o    Συμβόλαια με προμηθευτές, συμβούλους και υπαλλήλους

o    Εκπαίδευση και κατάρτιση

o    Μετανάστευση δεδομένων

o    Διαχείριση Έργου & Παρακολούθηση

o    Δραστηριότητες μετά την υλοποίηση

o    Παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας

·       ΛΠΣ σε λειτουργία

o    Λειτουργία και εφαρμογή μετά την υλοποίηση

o    Συντήρηση του συστήματος ΛΠΣ

o    Μέτρηση της απόδοσης του συστήματος ΛΠΣ

o    Μεγιστοποίηση του συστήματος ΛΠΣ

·       Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων SAP

o    Η ιστορία του SAP

o    Συστατικά στοιχεία και εφαρμογές του SAP

o    SAP Business Suite

o    Αρχιτεκτονική -Τεχνολογία

o    Νέες Τάσεις –Τεχνολογίες

o    Μεθοδολογία Ανάπτυξης ASAP

·       Διαχείριση Μάρκετινγκ και Διαδικασία Παραγγελίας Πωλήσεων στο ERP Σύστημα SAP

·       Διαχείριση Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο ERP Σύστημα SAP

·       Λογιστική Χρηματοοικονομική διαχείριση σε συστήματα ERP

·       Επιχειρησιακές ∆ιεργασίες (Business Processes)

o    Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP

o    Προχωρημένες  Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP

o    Business Process Model and Notation

·       ERP – Παρόν και μέλλον

o    Enterprise Integration Applications (EIA)

o    ERP και E-business

o    ERP, Internet και WWW—ERP II

o    ERP and Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)

o    Μελλοντικές κατευθύνσεις και τάσεις στα ERP

Εργαστήριο

Θα πραγματοποιηθούν 10 εργαστηριακές ασκήσεις στο ERP SAP R/3 που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των εννοιών που αναλύθηκαν στην θεωρία. Θα συνυπολογιστεί στο 40% της συνολικής βαθμολογίας για όσους πραγματοποιήσουν επιτυχημένα όλα τα εργαστήρια υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους.

·       Εισαγωγή στο ERP SAP R/3

·       Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες στο ERP SAP R/3

·       Διαχείριση Προμηθειών και Αποθεμάτων με το ERP SAP R/3

·       Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών με το ERP SAP R/3

·       Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών με το ERP SAP R/3

·       Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων με το ERP SAP R/3

·       Αποτελεσματικές Αναφορές – Επιχειρηματική Ευφυΐα με το ERP SAP R/3

 

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·     Προβολή διαφανειών

·     Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·     Εξειδικευμένο λογισμικό στο εργαστήριο/ διαδικτυακά (Λογισμικό SAP R/3)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

60

Εργαστηριακές Ασκήσεις

40

Συγγραφή εργασιών (ατομικών και ομαδικής)

20

Αυτοτελής μελέτη (περιλαμβάνει μελέτη για παρακολούθηση των διαλέξεων, των εργαστηριακών ασκήσεων και των εξετάσεων στη θεωρία και τα εργαστήρια)

30

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει

-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-     Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-     Ερωτήσεις αντιστοίχισης

-     Ερωτήσεις ανάπτυξης

-     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

-     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Η παρουσίαση των ατομικών και ομαδικών εργασιών δίνει το 30% του βαθμού του θεωρητικού μέρους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της τελικής γραπτής εξέτασης γίνονται γνωστά στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και περιγράφονται στο φύλλο των θεμάτων.

ΙΙ. Τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος (40%) που περιλαμβάνει Ασκήσεις παραμετροποίησης και χρήσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εξετάσεων των εργαστηριακών μαθημάτων γίνονται γνωστά στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων και αναγράφονται στο φύλλο των θεμάτων.

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

      

Βασικά Συγγράμματα

ISBN

Συγγραφέας

Ημερομηνία

Τίτλος

Εκδότης

Κωδικός ISBN-10: 9609465285

Κωδικός ISBN-13: 9789609465281

Κωνσταντίνος Ι. Στεφάνου & Χρήστος Μπιάλας

2018

Συστήματα επιχειρησιακών πόρων και εφαρμογές με το σύστημα SAP

Αθανάσιος Αλτιντζής

ISBN-10: 1111820392

ISBN-13: 978-1111820398

Monk, E., & Wagner, B.

2012

Concepts in enterprise resource planning

Cengage Learning

9780070656802

Alexis Leon

2008

Enterprise Resource Planning

Tata McGraw-Hill

9781292353364

Marshall Romney, Paul  Steinbart, Scott Summers & David Wood

2020

Accounting Information Systems, 15th edition

Prentice Hall Business Publishing

9780555117903

Joseph Wilkinson, Michael Cerullo, Vasant Raval, Bernard Wong-on-Wing

2000

Accounting information systems: essential concepts and applications

J. Wiley

 

Προτεινόμενη αρθρογραφία:

  1. Draijer, C., & Schenk, D. J. (2004). Best practices of business simulation with SAP R/3. Journal of Information Systems Education, 15(3).
  2. Al-Mashari, M., & Zairi, M. (2000). The effective application of SAP R/3: a proposed model of best practice. Logistics Information Management, 13(3), 156-166.
  3. Kemper, A., Kossmann, D., & Zeller, B. (1999). Performance tuning for SAP R/3. Data Engineering Journal, 33-40.
  4. Mandal, P., & Gunasekaran, A. (2002). Application of SAP R/3 in on-line inventory control. International Journal of Production Economics, 75(1-2), 47-55.

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΠΧΑ (International
Accounting Standards and IFRS)

Κωδικός -
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Τίτλος μαθήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ
Υπεύθυνος μαθήματος Αθανάσιος Μανδήλας
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο B
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 6
Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:
Α. Α. Μανδήλας, Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διδάσκοντες
• Βασίλειος Λουμιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Σ.Ο.Ε.Λ. Διευθυντής ΙΕΣΟΕΛ
• Α. Α. Μανδήλας, Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Βάιος Ριζούλης, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, Σ.Ο.Ε.Λ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Βαγγέλης Χύτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail; , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Μαρία Κυριακού, Επίκ.Καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, e-mail; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Άγγελος Διονυσόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα αυτό σκοπεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες στη χρηματοοικονομική λογιστική και πληροφόρηση (βασισμένο στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ). Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Λογιστικά Πρότυπα και Λογιστική και έχει σχεδιασθεί για ειδίκευση στη λογιστική.
Το μάθημα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει αυτή τη βάση και να εισαγάγει νέα θεωρητικά και πρακτικά θέματα πληροφόρησης. Στο μάθημα θα δούμε μια επιλογή από ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Learning Outcomes):
Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι σπουδαστές θα μπορούν:
• Να χρησιμοποιήσουν μελέτες περιπτώσεων απο μια ευρεία σειρά εταιριών, σε διαφορετικούς τομείς, για να προσδιορίσουν κύρια θέματα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
• Να χρησιμοποιήσουν ένα συνδυασμό αριθμητικών και θεωρητικών εργασιών.
• Να μάθουν πρακτικές λογιστικές τεχνικές επιπρόσθετα των πιο στοχαστικών και αναλυτικών δεξιοτήτων.
Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος
Η κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικοομικών καταστάσεων, περιλαμβανομένων των θυγατρικών και των συγγενών, με την εφαρμογή του IFRS 3: Επιχειρηματικές Ενοποιήσεις και IAS 28: Λογιστική για Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις. Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
Αναλυτικά
Εβδομάδα Ύλη Διδάσκοντες
1η Εισήγηση Περίγραμμα Μαθήματος. Εργασία. Δ.Λ.Π 24 Μανδήλας Α. Κυριακού Μ.
2η Εισήγηση Δ.Λ.Π. 7 Ριζούλης Β.
3η 4η- Εισήγηση Δ.Λ.Π.19,Δ.Λ.Π.21 Δ.Λ.Π.20-Δ.Π.Χ.Π.2, Δ.Π.Χ.Π. 5 Ριζούλης Β.
5η-6η - Εισήγηση Δ.Π.Χ.Π 3, 10 ΔΠΧΠ 11, Δ.Λ.Π 28 Χύτης Β.
7η Εισήγηση Δ.Π.Χ.Π 3, 10 ΔΠΧΠ 11, Δ.Λ.Π 28 Λουμιώτης Β.
8η-9η Εισήγηση Δ.Π.Χ.Π 3, 10 ΔΠΧΠ 11, Δ.Λ.Π 28 Λουμιώτης Β.
10η -11η Εισήγηση Δ.Π.Χ.Α 15 Διονυσόπουλος Α.
12η εισήγηση Δ.Λ.Π 37. Κυριακού Μ.
13η Εισήγηση Παρουσίαση- Σχολιασμός εργασίας Μανδήλας Α. Κυριακού Μ.

Αξιολόγηση
Εργασία (coursework) 30% και γραπτές εξετάσεις (exams) 70%.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
• Grant Thornton (2016). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S. Αναλυτική παρουσίαση. 4η αναθεωρημένη και πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση.
• Λουμιώτης Βασίλειος (2015). ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Εκδόσεις ΣΟΕΛ.
• Picker R., Leo K., Loftus J., Wise V. Clark K. Alfredson K. (2013). Applying International Financial Reporting Standards. John Wiley & Sons. ISBN: 9780730302124.

Διαφάνειες- Σημειώσεις μαθήματος:
http://195.130.94.22/admoodle/course/view.php?id=26
• Αληφαντής Γ. (2015). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Α. Εκδόσεις Διπλογραφία.ISBN:978-960-89648-4-6.
• Αληφαντής Γ. (2015). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Β. Εκδόσεις Διπλογραφία. ISBN:978-960-89648-6-0.
• Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ. (2009). Ο «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ. Εκδόσεις Βρύκους.
• Derry Cotter (2012). Advanced Financial Reporting. First Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-73237-2.
• Barry Elliott Jamie Elliott (2012). Financial Accounting and Reporting. Fifteenth Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-76081-8.
• Alexander D., Britton A.,Jorissen A.International Financial Reporting and Analysis, 3rd edition. Thomson Learning.ISBN: 978-1-84440-668-3.
• Weetman P. (2011). Financial and Management Accounting. An introduction, fifth edition. Pearson Education Limited 2011. ISBN: 978-0-273-71842-0.
• Stolowy H., Lebas M. (2006). Financial Accounting and Reporting. A global perspective. 2nd edition. Thomson Learning. 978-1-84480-250-0.
• Kothari J., Barone E. (2006). Financial Accounting, an international approach. Prentice Hall. Pearson Education Limited 2009. ISBN: 978-0-27369-319-2.
• Basioudis G. I. Financial Accounting (2010). A practical information. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-71429-3.
• Walton P., Aerts W. (2006). Global Financial Accounting and Reporting. Principles and Analysis. Thomson Learning. 978-1-84440-265-4.
• Κάντζος Κ (2003). Λεξικό Λογιστικής. Εκδόσεις Σταμούλη. ISBN: 960-351-349-0.