ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Λογιστική και Ελεγκτική' έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση και επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Λογιστικής και της Ελεγκτικής, την παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων της λογιστικής επιστήμης και της ελεγκτικής που συσχετίζονται με την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της οικονομίας και υποβοηθούν αυτήν. Το ΜΠΣ θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.


  

Στόχοι του Προγράμματος

Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων-πλευρών που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και η ανάδειξη της λογιστικής, της ελεγκτικής και των εργαλείων τους ως σημαντικού μέσου για την ορθολογική και αποτελεσματική προαγωγή αυτών. Ουσιαστικά στοχεύει στην αξιοποίηση των εργαλείων της λογιστικής επιστήμης και των διαδικασιών ελέγχου ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη οικονομικά αποτελεσματικών δραστηριοτήτων στον ευρύτερο διεθνή χώρο.

Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ αποτελούν:

  • Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
  • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.
  • Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
  • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
  • Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους εξαρτώμενους από το Κράτος οργανισμούς και υπηρεσίες.

Είδος του μεταπτυχιακού τίτλου

Η επιτυχής παρακολούθηση του ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση του 'Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Λογιστική και Ελεγκτική', που θα απονέμεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Χρονική διάρκεια

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (18 μηνών) και αναλύεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πραγματοποίησης μαθημάτων (Α΄ Εξάμηνο: Σεπτέμβριος – Ιανουάριος και Β΄ Εξάμηνο: Φεβρουάριος – Ιούνιος) και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας (Ιούλιος-Δεκέμβριος). Το κάθε εξάμηνο αποτελείται από 10 κατ' ελάχιστον διδακτικές εβδομάδες και 2 εβδομάδες εξετάσεων (σύνολο 12 εβδομάδες κατ' ελάχιστον). Οι εξετάσεις, πραγματοποιούνται στο τέλος του κάθε εξαμήνου.