ΕΛΕΓΚΤΙΚH

Ελεγκτική

Πανεπιστήμιο ΔΙΠΑΕ
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Τίτλος μαθήματος Ελεγκτική
Υπεύθυνος μαθήματος Δημήτριος Κουρτίδης
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο Β
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 6

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται και αναλύει επιλεγμένα και εξειδικευμένα θέματα από τους τομείς της Ελεγκτικής. Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τα εργαλεία ανίχνευσης πληροφοριών και εξαγωγής συμπερασμάτων για την κατάσταση της επιχείρησης, να αναλύσει την ελεγκτική διαδικασία και τον ελεγκτικό κίνδυνο.

Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα:
Η παρουσίαση και κατανόηση στα παρακάτω θέματα:

❖ Αντικείμενο της Ελεγκτικής,
❖ Εκθέσεις Ελεγκτών, είδη γνώμης
❖ Ανεξαρτησία Ελεγκτών
❖ Έλεγχος στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού
❖ Έλεγχος λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων
❖ Εκτίμηση Ελεγκτικού Κινδύνου
❖ Εργασία
Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος

Εβδομάδα Ύλη Διδάσκοντες
1η ΕΙΣΗΓΗΣΗ • Οδηγίες Εργασιών Κουρτίδης
2η ΕΙΣΗΓΗΣΗ &
3η ΕΙΣΗΓΗΣΗ •
• Eισαγωγή στην Ελεγκτική και στο ελεγκτικό επάγγελμα.
Υποκείμενο και αντικείμενο ελέγχου-Εκθέσεις ελέγχου και είδη γνώμης. Μαλκογιάννη
4η& 5η ΕΙΣΗΓΗΣΗ •
• Ανεξαρτησία Ελεγκτών Γνωστοποιήσεις Τσιπουρίδου
6η&7η ΕΙΣΗΓΗΣΗ • Έλεγχος στοιχείων Ενεργητικού Διονυσόπουλος
8η &9η
ΕΙΣΗΓΗΣΗ • Έλεγχος στοιχείων Παθητικού, Εσόδων, Εξόδων
Βεζυργιάννης
10η &11η
ΕΙΣΗΓΗΣΗ •
• Η εξέλιξη της Ελεγκτικής σε ερευνητικό επίπεδο.
Άντληση Κεφαλαίων. Γουνόπουλος
12η
ΕΙΣΗΓΗΣΗ • Ελεγκτικός Κίνδυνος Ζωιτσάς
13η
ΕΙΣΗΓΗΣΗ • Παρουσίαση Εργασιών Κουρτίδης

Αξιολόγηση
Γραπτή εξέταση 70%, Εργασία 30%.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
• Αληφαντής Γ. (2019), Ελεγκτική, 4η έκδοση, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα • Αληφαντής Γ. (2011), Ελεγκτική, Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα.
• Λουμιώτης, Β. (2019), Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Τόμος Α, Έκδοση ΙΕΣΟΕΛ, Αθήνα.
• Λουμιώτης, Β. (2019), Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων, Τόμος Β, Έκδοση ΙΕΣΟΕΛ, Αθήνα.
• Λουμιώτης, Β. και Τζίφας Β. (2012), Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Έκδοση ΙΕΣΟΕΛ, Αθήνα.
• ΝεγκάκηςΧ. και Ταχυνάκης Π. (2013), Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα.
• Περάκης, Ε. (2018), Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
• Beasley, M., Buckles, F., Glover, S, Prawitt, D. (2017) Ειδικά Θέματα
Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων, Eκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Νicosia.

Προτεινόμενα Επιστημονικά Περιοδικά (Journals)
• Journal of Accounting, Auditing and Finance
• Auditing: a Journal of Practice & Theory
• Accounting, Auditing & Accountability Journal
• Journal of International Accounting, Auditing, & Taxation
• The Accounting Review
• Review of accounting studies


Προτεινόμενες Ιστοσελίδες
• The International Federation of Accountants - IFAC : https://www.ifac.org/
• European Federation of Accountants : http://www.fee.be
• The Chartered Institute of Management Accountants : http://www.cima.org.uk/
• The Financial Accountings Standards Board - FASB (US) : http://www.fasb.org
• The Securities and Exchange Commission - SEC (US) : http://www.sec.gov/
• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr
• Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: http://www.soel.gr