ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

3

6

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

---

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/AD186/

           
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΛΠΣ) ως μέσο διαχείρισης των λογιστικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην επιχείρηση.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι γνωστικοί και απόκτησης δεξιοτήτων.

Σε γνωστικό επίπεδο οι φοιτητές μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει:

·       να έχουν κατανοήσει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με τα  ΛΠΣ,

·       να έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα αλλά και την πολυπλοκότητα των  ΛΠΣ,

·       να καθορίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις εφαρμογών  ΛΠΣ,

·       να γνωρίζουν τη μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών,

·       να έχουν αποκτήσει σημαντική εξοικείωση με τις αναγκαίες τεχνολογίες,

·       να αξιολογούν την ευχρηστία ενός  ΛΠΣ.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι φοιτητές θα πρέπει:

·       να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές λειτουργίες ενός  ΛΠΣ καθώς και με τον τρόπο εκμετάλλευσής του για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών,

·       να διαχειρίζονται εφαρμογές  ΛΠΣ,

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει κατανοήσει τις προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή ενός ΛΠΣ.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·       Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις 

·       Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων φοιτητών

·       Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό

•      Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•      Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

•      Λήψη αποφάσεων

·       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·       Αυτόνομη Εργασία

·       Ομαδική Εργασία

·       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα από δύο παράλληλες οπτικές: (α) την τεχνολογική άποψη, σε σχέση με τις απαραίτητες τεχνολογίες που απαιτούνται για να υποστηρίξει τις αντίστοιχες πρακτικές, την ανάπτυξη και διαχείριση αυτών και γενικότερα τα διάφορα πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίησή τους και (β) από την διαχειριστική άποψη, σε σχέση με τις εφαρμογές που έχουν αυτά τα θέματα στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Θεωρία

·       Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Business Information Systems) και Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα - ΛΠΣ (Accounting Information Systems - AIS)

o    Βασικές έννοιες στα συστήματα ΛΠΣ

o    Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι στα συστήματα ΛΠΣ

o    Η αγορά των συστημάτων ΛΠΣ και έργα εγκατάστασης συστημάτων ΛΠΣ

o    Αιτιολόγηση των επενδύσεων στα συστήματα ΛΠΣ

·       ΛΠΣ και Τεχνολογία

o    Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Reengineering - BPR)

o    Αποθήκευση δεδομένων (Data Warehousing)

o    Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining)

o    On-line αναλυτική επεξεργασία (On-line Analytical Processing - OLAP)

o    Υπολογιστικά νέφη (Cloud Computing)

o    Επιχειρηματική Νοημοσύνη (Business Intelligence)

o    Ηλεκτρονικό επιχειρείν (E-Business) και ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce)

o    Διαχείριση προϊόντων κύκλου ζωής προϊόντων (Product Life Cycle Management  - PLM)

o    Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (Supply Chain Management - SCM)

o    Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (Customer Relationship Management - CRM)

·       Υλοποίηση Συστημάτων ΛΠΣ

o    Προκλήσεις και στρατηγικές μετάβασης

o    Κύκλος ζωής συστημάτων ΛΠΣ

o    Καθορισμός απαιτήσεων

o    Μεθοδολογίες υλοποίησης

o    Προμηθευτές και σύμβουλοι

o    Εργαζόμενοι και αντίσταση των εργαζομένων

o    Συμβόλαια με προμηθευτές, συμβούλους και υπαλλήλους

o    Εκπαίδευση και κατάρτιση

o    Μετανάστευση δεδομένων

o    Διαχείριση Έργου & Παρακολούθηση

o    Δραστηριότητες μετά την υλοποίηση

o    Παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας

·       ΛΠΣ σε λειτουργία

o    Λειτουργία και εφαρμογή μετά την υλοποίηση

o    Συντήρηση του συστήματος ΛΠΣ

o    Μέτρηση της απόδοσης του συστήματος ΛΠΣ

o    Μεγιστοποίηση του συστήματος ΛΠΣ

·       Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων SAP

o    Η ιστορία του SAP

o    Συστατικά στοιχεία και εφαρμογές του SAP

o    SAP Business Suite

o    Αρχιτεκτονική -Τεχνολογία

o    Νέες Τάσεις –Τεχνολογίες

o    Μεθοδολογία Ανάπτυξης ASAP

·       Διαχείριση Μάρκετινγκ και Διαδικασία Παραγγελίας Πωλήσεων στο ERP Σύστημα SAP

·       Διαχείριση Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο ERP Σύστημα SAP

·       Λογιστική Χρηματοοικονομική διαχείριση σε συστήματα ERP

·       Επιχειρησιακές ∆ιεργασίες (Business Processes)

o    Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP

o    Προχωρημένες  Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP

o    Business Process Model and Notation

·       ERP – Παρόν και μέλλον

o    Enterprise Integration Applications (EIA)

o    ERP και E-business

o    ERP, Internet και WWW—ERP II

o    ERP and Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)

o    Μελλοντικές κατευθύνσεις και τάσεις στα ERP

Εργαστήριο

Θα πραγματοποιηθούν 10 εργαστηριακές ασκήσεις στο ERP SAP R/3 που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των εννοιών που αναλύθηκαν στην θεωρία. Θα συνυπολογιστεί στο 40% της συνολικής βαθμολογίας για όσους πραγματοποιήσουν επιτυχημένα όλα τα εργαστήρια υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους.

·       Εισαγωγή στο ERP SAP R/3

·       Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες στο ERP SAP R/3

·       Διαχείριση Προμηθειών και Αποθεμάτων με το ERP SAP R/3

·       Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών με το ERP SAP R/3

·       Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών με το ERP SAP R/3

·       Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων με το ERP SAP R/3

·       Αποτελεσματικές Αναφορές – Επιχειρηματική Ευφυΐα με το ERP SAP R/3

 

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·     Προβολή διαφανειών

·     Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·     Εξειδικευμένο λογισμικό στο εργαστήριο/ διαδικτυακά (Λογισμικό SAP R/3)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

60

Εργαστηριακές Ασκήσεις

40

Συγγραφή εργασιών (ατομικών και ομαδικής)

20

Αυτοτελής μελέτη (περιλαμβάνει μελέτη για παρακολούθηση των διαλέξεων, των εργαστηριακών ασκήσεων και των εξετάσεων στη θεωρία και τα εργαστήρια)

30

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει

-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-     Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-     Ερωτήσεις αντιστοίχισης

-     Ερωτήσεις ανάπτυξης

-     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

-     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Η παρουσίαση των ατομικών και ομαδικών εργασιών δίνει το 30% του βαθμού του θεωρητικού μέρους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της τελικής γραπτής εξέτασης γίνονται γνωστά στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και περιγράφονται στο φύλλο των θεμάτων.

ΙΙ. Τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος (40%) που περιλαμβάνει Ασκήσεις παραμετροποίησης και χρήσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εξετάσεων των εργαστηριακών μαθημάτων γίνονται γνωστά στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων και αναγράφονται στο φύλλο των θεμάτων.

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

      

Βασικά Συγγράμματα

ISBN

Συγγραφέας

Ημερομηνία

Τίτλος

Εκδότης

Κωδικός ISBN-10: 9609465285

Κωδικός ISBN-13: 9789609465281

Κωνσταντίνος Ι. Στεφάνου & Χρήστος Μπιάλας

2018

Συστήματα επιχειρησιακών πόρων και εφαρμογές με το σύστημα SAP

Αθανάσιος Αλτιντζής

ISBN-10: 1111820392

ISBN-13: 978-1111820398

Monk, E., & Wagner, B.

2012

Concepts in enterprise resource planning

Cengage Learning

9780070656802

Alexis Leon

2008

Enterprise Resource Planning

Tata McGraw-Hill

9781292353364

Marshall Romney, Paul  Steinbart, Scott Summers & David Wood

2020

Accounting Information Systems, 15th edition

Prentice Hall Business Publishing

9780555117903

Joseph Wilkinson, Michael Cerullo, Vasant Raval, Bernard Wong-on-Wing

2000

Accounting information systems: essential concepts and applications

J. Wiley

 

Προτεινόμενη αρθρογραφία:

  1. Draijer, C., & Schenk, D. J. (2004). Best practices of business simulation with SAP R/3. Journal of Information Systems Education, 15(3).
  2. Al-Mashari, M., & Zairi, M. (2000). The effective application of SAP R/3: a proposed model of best practice. Logistics Information Management, 13(3), 156-166.
  3. Kemper, A., Kossmann, D., & Zeller, B. (1999). Performance tuning for SAP R/3. Data Engineering Journal, 33-40.
  4. Mandal, P., & Gunasekaran, A. (2002). Application of SAP R/3 in on-line inventory control. International Journal of Production Economics, 75(1-2), 47-55.