ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΕΘΝOYΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ότι παρέχονται οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες:

 

Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων,

Γ) Διά Ζώσης - Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία,

Δ) Διδασκαλία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα (αν υπάρχει μη ελληνόφωνο ακροατήριο).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημαΤρίτη 28 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.


Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αίτηση υποψηφιότητας.


Το κόστος*/** του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€ ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ή των 5 εξαμήνων για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

*Υπάρχει δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης με έκπτωση 10% (3.150,00)€.
** Εάν υπάρχει ταυτόχρονη εγγραφή τριών (3) ατόμων και πάνω από την ίδια Επιχείρηση ή
Οργανισμό θα παρέχεται έκπτωση 20% (2.800,00)€.

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Εγγραφή του φοιτητή: 500 € ευρώ
 • Εγγραφή του φοιτητή: 500 € ευρώ
 • Έως 15 Δεκεμβρίου 2022: 1.500 € ευρώ
 • Έως 15 Δεκεμβρίου 2022: 750 € ευρώ
 • Έως 15 Ιουνίου 2023: 1.500 € ευρώ 
 • Έως 15Ιουνίου 2023: 750 € ευρώ

 

 • Έως 15 Δεκεμβρίου 2023: 750 € ευρώ
 • Έως 15 Ιουνίου 2024: 750 € ευρώ

 

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον / την υποψήφιο/α (βλέπε σχετικά εδώ)
 2. Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ)

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

 

Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα (βλέπε σχετικά εδώ).

 

Όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου ή / και στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν, μπορούν να καταθέσουν τώρα την αίτησή τους και μετά το πέρας των εξετάσεων το αντίγραφο πτυχίου που θα πιστοποιεί ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

 

Οι συνεντεύξεις υποψηφίων φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από ενημέρωσή τους, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΔΟ.

 

Η γραμματεία δεν μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

 • δεν είναι πλήρεις (πλήρως συμπληρωμένα έντυπα και όλα τα δικαιολογητικά)
 • δεν χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα έντυπα

 

Όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://aa.ihu.gr/

 

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 462197.

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Αθανάσιος Μανδήλας

Καθηγητής