ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΑΜΘ γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ’ ότι παρέχονται οι παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες:

Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων,

Γ) Διά Ζώσης - Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία,

Δ) Διδασκαλία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα (αν υπάρχει μη ελληνόφωνο ακροατήριο).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το διάστημα Τετάρτη 27 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2018.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω email στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο email: secaait@teiemt.gr.

 

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ή των 5 εξαμήνων για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης  και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

 • Εγγραφή του φοιτητή: 900 ευρώ
 • Έως 31 Ιανουαρίου 2019: 1.500 ευρώ
 • Έως 30 Ιουνίου 2019: 1.500 ευρώ.

 

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Εγγραφή του φοιτητή: 450 ευρώ
 • Έως 31 Ιανουαρίου 2019: 900 ευρώ
 • Έως 30 Ιουνίου 2019: 900 ευρώ
 • Έως 31 Ιανουαρίου 2020: 900 ευρώ
 • Έως 31 Ιουνίου 2020: 750 ευρώ.

 

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (βλέπε σχετικά εδώ)
 2. Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ)

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

 

Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα (βλέπε σχετικά εδώ).

 

Όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου ή/και στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν, μπορούν να καταθέσουν τώρα την αίτησή τους και μετά το πέρας των εξετάσεων το αντίγραφο πτυχίου που θα πιστοποιεί ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

 

Οι συνεντεύξεις υποψηφίων φοιτητών από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΔΟ.

 

Η γραμματεία δεν μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις οι οποίες:

 • δεν είναι πλήρεις (πλήρως συμπληρωμένα έντυπα και όλα τα δικαιολογητικά)
 • δεν χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα έντυπα

 

Όλες οι πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://aait.teiemt.gr).

 

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 462197, κ. Ζουμπουλίδης.

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Καθηγητής Αθ. Μανδήλας