ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Α. Α. Μανδήλας, Αν.Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διδάσκοντες

 • Κωνσταντίνος Ι. Στεφάνου, TEI Θεσσαλονίκης, Τμήμα Λογιστικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Αθανάσιος Α. Μανδήλας, Αν.Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Στέργιος Α. Αθιανός, καθηγητής εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Λογιστικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Αναστάσιος Τσάμης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Μιχάλης Πιπιλιαγκόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Δημήτριος Κουρτίδης, Επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,e-mail:dkou This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Αυγουστίνος Δημητράς, Λέκτορας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σκοπός του μαθήματος

Στόχους που επιτυγχάνει το μάθημα
O σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες στην κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, την ανάλυση αυτών για σκοπούς επένδυσης και δανεισμού και να τους προμηθεύσει ένα πλαίσιο για την κατανόηση του ρόλου των λογιστικών κανονισμών και την αξιολόγηση των υποχρεωτικών λογιστικών απαιτήσεων. 
 
Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Learning Outcomes): 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι σπουδαστές θα μπορούν:
 1.  Να καταρτίσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις για εισηγμένες σε χρηματιστήρια επιχειρήσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π και τα Δ.Π.Χ.Π.
 2.  Να κρίνουν την χρησιμότητα και τους περιορισμούς των πληροφοριών που παρέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 3.  Να ερμηνεύσουν την απόδοση των εταιρειών χρησιμοποιώντας τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 4.  Να κατανοήσουν και να συζητήσουν διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Έρευνα

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Λογιστικό Πλαίσιο
 • Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά δεδομένα:
  • Πλαίσιο για την προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  • Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Ισολογισμός
  • Πάγιο Ενεργητικό
  • Αποθέματα
  • Κρατικές επιχορηγήσεις
 • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
 • Λογιστικές Πολιτικές, Λογιστικές διαφορές, Λογιστικά σφάλματα
 • Προβλέψεις, ενδεχόμενα γεγονότα
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
  • Παρουσίαση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑS1) Αναγνώριση Εσόδων
  • Ανάλυση και ερμηνεία λογιστικών δεδομένων
 • Φορολογική Λογιστική και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Έλεγχος και ηθικές
 • Λογιστική ερευνητική μεθοδολογία

Μερικά μέρη θα περιλαμβάνουν την κατάρτιση ερωτήσεων ή μελετών περίπτωσης. Επίσης θα γίνεται αναφοράς σε σύγχρονα άρθρα έρευνας και βιβλία.

 

 Πίνακα κατανομής των διδασκόντων

Εβδομάδα Καθηγητής
1η βδομάδα Μανδήλας
2η βδομάδα Μανδήλας
3η εβδομάδα Αθιανός
4η εβδομάδα Αθιανός
5η εβδομάδα Πιπιλιαγκόπουλος
6η εβδομάδα Πιπιλιαγκόπουλος
7η εβδομάδα Στεφάνου
8η εβδομάδα Στεφάνου
9η εβδομάδα Στεφάνου
10η εβδομάδα Σωτηριάδου
11η  εβδομάδα Σωτηριάδου
 Διάλεξη  
 Διάλεξη  
 

Αξιολόγηση

Εργασία (coursework) 25% και γραπτές εξετάσεις (exams) 75%.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Αληφαντής Γ. (2009. Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Α. Εκδόσεις Πάμισος.
 • Αληφαντής Γ. (2009). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Β. Εκδόσεις Πάμισος.
 • Kάντζος Κ (2003). Λεξικό Λογιστικής. Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Weetman P. (2006). Financial Accounting. An introduction, fourth edition. Prentice Hall.
 • Stolowy H., Lebas M. (2006). Financial Accounting and Reporting. A global perspective. 2nd edition. Thomson Learning.
 • Kothari J., Barone E. (2006). Financial Accounting, an international approach. Prentice Hall.
 • Meigs, Williams, Haka, Betner (2001). Financial Accounting, international edition. Mc Graw Hill Publications.
 • Harison W., Horngren C. (2005). Financial Accounting, 6th edition. Prentice Hall.