ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

 

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Α. Α. Μανδήλας, Αν.Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διδάσκοντες

  • Γεώργιος Αληφαντής, πρώην Ελεγκτής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Παναγιώτης Πάτσης, Μέτοχος της Ελεγκτικής Εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Άγγελος Ζωιτσάς, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Γεώργιος Βεζυργιάννης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»,email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σκοπός του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε σύγχρονα θέματα που άπτονται των φορολογικών ελέγχων. Γνωρίζοντας το θεσμικό πλαίσιο και τα στοιχεία ενδιαφέροντος και κινδύνου ενός φορολογικού ελέγχου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ελέγχου ως στελέχη μιας οικονομικής διεύθυνσης. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται από ακαδημαϊκή και πρακτική σκοπιά με απώτερο στόχο ο σπουδαστής να προσεγγίζει τα θέματα της φορολογικής ελεγκτικής τόσο ως ελεγκτής όσο και ως ελεγχόμενος.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Είδη Φορολογικών Ελέγχων. Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Αρμοδιότητές τους. Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος και Υποχρεωτικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της Ελεγκτικής Φορολογικής Αρχής. Φορολογικές Διαφορές και Αιτιολόγηση Αμφισβήτησης Πορίσματος. Εξωλογιστικός Προσδιορισμός. Εκθέσεις Φορολογικής Αρχής.

 

Αξιολόγηση

Εργασία (coursework) 25% και γραπτές εξετάσεις (exams) 75%.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

  • Τερζάκης, Γ. (1985), Εφαρμοσμένη Φορολογική Ελεγκτική. Εκδόσεις Σταμούλη.
  • Καραμάνης, Κ. (2008), Σύγχρονη ελεγκτική. Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.