ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:

Α. Α. Μανδήλας, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διδάσκοντες

 • Κωνσταντίνος Ι. Στεφάνου, TEI Θεσσαλονίκης, Τμήμα Λογιστικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Αθανάσιος Α. Μανδήλας, Αν.Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Μιχάλης Πιπιλιαγκόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Koσμάς Κοσμίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Παναγιώτης Πρεβέντης, Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σκοπός του μαθήματος

O σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες στην κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, την ανάλυση αυτών για σκοπούς επένδυσης και δανεισμού και να τους προμηθεύσει ένα πλαίσιο για την κατανόηση του ρόλου των λογιστικών κανονισμών και την αξιολόγηση των υποχρεωτικών λογιστικών απαιτήσεων. 

 

Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (LearningOutcomes):

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι σπουδαστές θα μπορούν:

 1. Να καταρτίσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις για εισηγμένες σε χρηματιστήρια επιχειρήσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π/Δ.Π.Χ.Π.
 2. Να κρίνουν την χρησιμότητα και τους περιορισμούς των πληροφοριών που παρέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 3. Να ερμηνεύσουν την απόδοση των εταιρειών χρησιμοποιώντας τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 4. Να κατανοήσουν και να συζητήσουν διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Έρευνα.

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος

 • Λογιστικό Πλαίσιο
  • Πλαίσιο για την προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  • Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (IAS 1)
 • Ισολογισμός

  • Πάγιο Ενεργητικό(IAS 16,38,36)
  • Επενδύσεις σε Ακίνητα (IAS 40)
  • Αποθέματα (IAS 2)
  • Χρηματοοικονομικά μέσα (IAS 32,39)
  • Αναβαλλόμενοι φόροι (IAS 12)
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Επενδύσεις σε Ακίνητα (IAS 40)
 • Λογιστική ερευνητικήμεθοδολογία
 • Αναβαλλόμενοι φόροι (IAS 12)
 • Κόστος δανεισμού (IAS 23)

Μερικά μέρη θα περιλαμβάνουν την κατάρτιση ερωτήσεων ή μελετών περίπτωσης. Επίσης θα γίνεται αναφοράς σε σύγχρονα άρθρα έρευνας και βιβλία.

 

Εβδομάδα

Ημερομηνίες

Ύλη

Διδάσκοντες

1Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

14/10

Περίγραμμα μαθήματος-Εισαγωγή. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων Ανάθεση εργασίας.

Μανδήλας Α.

2Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

21/10

Ανάλυση Χ.Κ.

Κοσμίδης Κ.

3Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

04/11

Δ.Λ.Π 2 Αποθέματα

Πιπιλιαγκόπουλος Μ.

5Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

10/11

Δ. Λ. Π 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Πιπιλιαγκόπουλος Μ.

6Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

01/12

Δ.Λ.Π 40 Επενδύσεις σε ακίνητα

Πρεβέντης Π.

7ΗΕΙΣΗΓΗΣΗ

02/12

Δ.Λ.Π 32,39 Χρηματοοικονομικά Μέσα,12 Αναβαλλόμενοι φόροι

Πρεβέντης Π.

8η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

15/12

Δ.Λ.Π 16. Υλικά Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού

Στεφάνου Κ.

9Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

16/12

Δ.Λ.Π 38. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού (ΑΣΕ)

Στεφάνου Κ.

10Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

16/12

Δ.Λ.Π 36 Απομείωση

Στεφάνου Κ.

11Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

20/1/2018

Παρουσίαση-σχολιασμός εργασιών

Μανδήλας Α.

12Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

26/1/2018

Δ.Λ.Π 1. Παρουσίαση των Χ.Κ Ανασκόπηση. Θέματα προηγούμενων εξετάσεων

Μανδήλας Α.

13Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Ειδική διάλεξη

 

  

Αξιολόγηση

Εργασία (coursework) 30% και γραπτές εξετάσεις (exams) 70%. 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Grant Thornton (2016). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S. Αναλυτική παρουσίαση. 2 τόμοι Δ' έκδοση αναθεωρημένη. ISBN: 978-618-82636-1-1.
 • Picker R., Leo K., Loftus J., Wise V. Clark K. Alfredson K. (2013).Applying International Financial Reporting Standards.John Wiley & Sons.ISBN:960-351-349-0
  

Διαφάνειες- Σημειώσεις μαθήματος:

http://ad2.teikav.edu.gr/eclass/modules/document/document.php?openDir=/543526a76pmt 

 • Αληφαντής Γ. (2015). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Α. Εκδόσεις Διπλογραφία..
 • Αληφαντής Γ. (2015). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Β. Εκδόσεις Διπλογραφία..
 • Derry Cotter (2012). Advanced Financial Reporting. First Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-73237-2.
 • Alexander D., Britton A.,JorissenA.International Financial Reporting and Analysis, 3rd Thomson Learning.ISBN: 978-1-84440-668-3.
 • Stolowy H., Lebas M. (2006). Financial Accounting and Reporting. A global perspective. 2nd Thomson Learning. 978-1-84480-250-0.
 • Kothari J., Barone E. (2006). Financial Accounting, an international approach. Prentice Hall. Pearson Education Limited 2009. ISBN: 978-0-27369-319-2.
 • Basioudis G. I. Financial Accounting (2010). A practical information. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-71429-3.
 • ΚάντζοςΚ (2003). ΛεξικόΛογιστικής. Εκδόσεις Σταμούλη. ISBN: 960-351-349-0